barralopd

LOPD

El dret a la protecció de dades personals és un dret fonamental de totes les persones, que es tradueix en la potestat de control sobre l’ús que d’aquestes se’n fa. Aquest control permet evitar que, a través del tractament de les nostres dades, es pugui arribar a disposar d’informació sobre nosaltres que afecti la nostra intimitat i altres drets fonamentals i llibertats públiques.

Article 18 de la Constitució Espanyola:

“La llei limitarà l’ús de la informàtica per garantir l’honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.”

Obligatorietat de la llei

Aquesta llei obliga totes les persones, empreses i organismes, tant privats com públics, a disposar de dades de caràcter personal per complir una sèrie de requisits i aplicar determinades mesures de seguretat en funció del tipus de dades que posseeixin.

A grans trets, les obligacions legals fonamentals són:

Donar d’alta els fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Elaborar i mantenir actualitzat el Document de Seguretat.

Obtenir la legitimitat dels afectats.assessoriataronjafinal

comu cat ta

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter