En aquest apartat podrà consultar un recull de totes les novetats fiscals, laborals, comptables, ... que puguin ser del seu interès.

 

Novetats SEPA.

Descarregar el PDF pdf

Modificació de tipus de retenció de rendiments abonats a partir del 12 de juliol per l'any 2016.

Descarregar el PDF pdf

Novetats en la Inversió del Subjecte Passiu en Tauletes, Ordinadors Portàtils, mòbils i video jocs.

Descarregar el PDF pdf

PRINCIPALS NOVETATS INTRODUÏDES EN L' IVA

Descarregar el PDF pdf

LABORAL

NOU MODEL DE REBUT DE SALARIS
(Ordre ESS / 2098/2014). Amb data 11 de novembre s'ha publicat l'Ordre ESS / 2098/2014 6 de novembre, per la qual s'aprova el nou model de rebut individual de salaris, segons el que estableix la disposició addicional vintena sisena de la Llei 27/201, d'1 d'agost: - "En els justificants de pagament d'aquestes retribucions, l'empresari ha d'informar els treballadors de la quantia total de la cotització a la Seguretat Social indicant, d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 103, la part de la cotització que correspon a l'aportació de l'empresari i la part corresponent al treballador, en els termes que reglamentàriament es determinin ". Per a la seva adaptació, faciliten un termini de sis mesos a comptar de l'endemà de la publicació.

INCAPACITAT TEMPORAL
Es va aprovar el RD 625/2014 de 18 de juliol pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos d'Incapacitat Temporal en els primers 365 dies de durada. Amb l'objectiu de reduir les càrregues burocràtiques, el RD concreta els períodes i lliurament dels comunicats de confirmació als treballadors, que es lliuraran en funció de la durada estimada del procés, de manera que s'estableixen els següents grups de terminis: -Processos de fins a 5 dies de baixa, es podrà expedir el comunicat de baixa i l'alta en la mateixa visita mèdica. -Processos de durada estimada entre 5 i 30 dies, es lliurarà part de confirmació cada 14 dies. -Processos que durin entre 31 i 60 dies, cada 28 dies. -Processos amb durada estimada de més de 61 dies, es lliurarà part de confirmació cada 35 dies.

MODIFICACIONS EN L'IRPF
A partir del gener del 2015 per als empleats als quals les seves companyies li retinguin en els seus nomines de l'IRPF, veuran com baixa, perquè s'eleva el llindar mínim de retenció fins a 12.000 euros anuals. Segons càlculs del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, uns 750.000 assalariats podran cobrar el seu sou íntegre, sense practicar cap càrrec per part d'Hisenda. Encara que sí tindran les corresponents cotitzacions de la Seguretat Social. Per a la resta de treballadors, els efectes variaran segons les quanties que cobrin anualment. " Creta "Durant l'any 2015 s'implantarà el sistema

CRETA (sistema de liquidació directa)
És una evolució dels actuals sistemes de comunicació de data i de cotització, que se substitueixen per facturació amb càlcul homogeni i individualitzat de quotes per treballador i tram de cotització. La TGSS calcularà les cotitzacions a la base de la informació que hi a la base de dades. Això serà possible perquè disposarà d'una base de dades única que s'anivellarà amb organismes com el Sepe, les mútues a través del Delt@, afiliació i l'INSS.


NOVETATS FISCALS PER L'ANY 2015 - 2016

RENDA: (aplicables a 1/1/2015)
- S’augmenta a 12.000€ el límit d´obligació quan es percep rendiments integres del treball de més d’un pagador. (anteriorment 11.200€).
- Disminueix el límit màxim de aportacions a plans de pensions, passa de 10.000€ a 8.000€, en tots els casos.
- S’incrementen els mínims personals de 5.150 a 5.550€
- Desapareix l’exempció del 1.500€ en el repartiment de dividends.
- La reducció per lloguer a joves entre 18 i 30 anys passa del 100% al 60%.
- Desapareixen les deduccions per lloguer de contractes amb data 1 gener 2015 i posteriors.
- Les famílies nombroses o amb fills amb discapacitat rebran 1.200€.

- El sistema de mòduls es limita a 150.000€ d’ingressos i de gestos i queden exclosos els autònoms que facturin menys del 50% a      persones físiques i les activitats amb IAE 3, 4 y 5 que apliquen el 1% de retenció. (ENTRA EN VIGOR EL 1/1/2016)

- El límit d’indemnització exempta per acomiadament o cessament serà de 180.000€ a partir del 1 d’agost de 2014.
- S’estableix com a límit màxim de l’import de provisions i despeses de difícil justificació deduïbles en regim d’estimació directa simplificada, 2000€ anuals.
- S’elimina l’aplicació dels coeficients d’actualització (que corregeixen la depreciació monetària actualitzant el valor d’adquisició) en la transmissió d’immobles.
- Excepció en el guany patrimonial de transmissions de elements patrimonials si es destina en la constitució de rentes vitalícies assegurades per majors de 65 anys.
- Es podran rescatar els plans de pensions, a mes de per motius de malalties greus i atur prolongat, si les primes tenen mes de deu anys.

IVA: 
- Canvi de tipus IVA aplicable a 1/1/2015:

ALTRES: 
- A partir del 1/1/2016 desapareixen les SCP i passaran a tributar amb l’impost de societats.

 

 

assessoriataronjafinal

comu cat ta

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter