fiscalnou

FISCAL

- Impost de societats. 
- Llibres i comptes anuals. 
- Impost sobre la renda de les persones físiques. 
- Impost del valor afegit.
- Pagament a compte de societats. 
- Operacions a terceres persones (+3.000 euros). 
- INTRASTAT / operacions intracomunitàries. 
- Estimació objectiva per coeficients i mòduls. 
- Gestions d’Hisenda: cens, IAE...
- Representació davant la Inspecció d’Hisenda. 
- Planificació fiscal.

assessoriataronjafinal

comu cat ta

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter