empresarialnou

DOCUMENTACIÓ EMPRESARIAL

Realitzem totes les gestions de nòmines, altes, baixes, assegurances socials, retencions de treballadors i professionals, contractes i pròrrogues, expedients de jubilació, viduïtat, invalidesa i representació davant la Inspección de Treball, també auditories, assessorament laboral, formació empresarial, prevenció de riscos laborals, LOPD…., i documentació perfectament enmagatzemada i disponible les 24 hores.

assessoriataronjafinal

NOTICIES

esmorzarspetit

assistencenou

tuitter